Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání
e-learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských
logo projektu

Aktuality

SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU

Projekt reagoval na vzdělávací potřeby pedagogických pracovníků v oblasti ICT a implementaci moderních vzdělávacích technologií, metod a forem vzdělávání do výuky. Je zaměřen na cílovou skupinu pedagogických pracovníků.

V rámci projektu byly realizovány tyto aktivity:

  • byly vytvořeny 3 vzdělávací programy, Využití CAD technologií při tvorbě výukových objektů, Tvorba e-learningového kurzu v prostředí LMS Moodle a Zpracování grafických výukových objektů pro tvorbu multimediálních prezentací, jejichž součástí je studijní opora. Vzdělávací programy byly pilotně ověřovány a akreditovány v systému DVPP (MSMT-1425/2014-1-161). Hlavním znakem všech tří vzdělávacích programů je zaměření na oblast strojírenství. Obsah vzdělávacích programů byl hodnocen odborníky ze Slezské univerzity
    v Opavě.
  • součástí vzdělávacího programu Využití CAD technologií při tvorbě výukových objektů je doprovodný cyklus přednášek s tématikou Průmyslový design a 3D skenování ve strojírenské praxi. Obsah přednášek byl konzultován s odborníky z VŠB-TU v Ostravě. Cyklus přednášek byl pilotně ověřen a akreditován v systému DVPP (MSMT- 29323/2014-1-825).
  • stáž pedagogických pracovníků v konstrukční kanceláři strojírenské firmy. Byla navázána úzká spolupráce se strojírenskými firmami regionu, zpracována metodika stáží, podepsaná Rámcová dohoda
    o realizaci stáží ve strojírenské firmě.

Mezi hlavní přínosy projektu pro cílovou skupinu patří vytvoření chybějících vzdělávacích programů zaměřených na výuku a tvorbu výukových objektů odborných předmětů strojírenských. Vytvořením těchto vzdělávacích programů s důrazem na požadavky praxe se naplnily vzdělávací potřeby cílové skupiny pedagogických pracovníků. Současně se zvýšením kompetencí pedagogických pracovníků se zvýší kvalita přípravy žáků na budoucí povolání.

VÝSTUPY PROJEKTU

Využití CAD technologií při tvorbě výukových objektů
Anotace:
Výukový materiál tvoří studijní oporu vzdělávacího programu Využití CAD technologií při tvorbě výukových objektů. V první kapitole je definován výukový objekt a úložiště výukových objektů. Druhá kapitola je věnována didaktickým prostředkům, tvorbě modelů pomocí CAD technologií, 3D tisku a 3D skenování. Třetí kapitola se zabývá tvorbou výukových materiálů pro výuku předmětu strojnictví. Součástí výukového materiálu jsou pracovní listy a ukázky řešení úkolů.

Odkaz na výukový materiál :: naleznete zde::

Pracovní listy Zpracování grafických výukových objektů pro tvorbu multimediálních prezentací
Anotace:
Pracovní listy tvoří studijní oporu vzdělávacího programu Zpracování grafických výukových objektů pro tvorbu multimediálních prezentací. Sada se skládá z 9 pracovních listů tematicky zaměřených na úpravu digitální fotografie a zpracování videa. Pracovní list obsahuje teoretickou část tvořenou návody a postupy. Závěrečná část obsahuje úkoly na procvičení daného tématu.

Odkaz na výukový materiál :: naleznete zde::

Technická dokumentace Sborník výkresů cvičných prací pro 1. ročník
Anotace:
Sborník výkresů cvičných prací pro 1. ročník zahrnuje sadu 12 - 19 strojírenských výkresů pro výuku předmětu odborný výcvik. Sborník obsahuje sady výkresů pro studijní obory Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Nástrojař, Strojní mechanik, Strojírenské práce a Elektrikář.
Výkresy jsou obsahem zaměřeny na ruční zpracování kovů.

Odkaz na výukový materiál :: naleznete zde::

ZÁVĚREČNÝ SEMINÁŘ

Dne 26. 11. 2014 proběhl seminář (workshop) pedagogických pracovníků. Semináře se zúčastnili účastníci vzdělávacích programů a realizační tým projektu.

Hlavním cílem semináře bylo představení výstupů projektu a vzájemná výměna zkušeností z využití poznatků získaných absolvováním vzdělávacích programů. Všichni pedagogové se shodli na tom, že získané vědomosti a praktické dovednosti využijí ve výuce odborných předmětů.


OVĚŘOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

V měsících září – listopad 2014 proběhlo ověřování dvou vzdělávacích programů.

Vzdělávacího programu Využití CAD technologií při tvorbě výukových objektů se zúčastnilo ve 3 paralelních bězích 19 pedagogických pracovníků. Výstupy z těchto kurzů budou využity při tvorbě Sborníku technické dokumentace, který bude využit ve výuce odborných strojírenských předmětů.

Vzdělávacího programu Tvorba e-learningového kurzu v prostředí LMS Moodle se zúčastnilo 9 pedagogických pracovníků, kteří se seznámili s nástrojem pro tvorbu e-learningové podpory výuky. Všichni účastníci splnili podmínky pro udělení osvědčení o absolvování kurzu DVPP.
DOPROVODNÝ CYKLUS PŘEDNÁŠEK

Dne 2. 10. 2014 proběhl cyklus přednášek na téma Průmyslový design a 3D skenování ve strojírenské praxi. Cyklus přednášek je akreditován v systému DVPP (MSMT-29323/2014-1-825). Pedagogičtí pracovníci Střední školy technické v Opavě se seznámili s moderními teoriemi, jak v současnosti na průmyslový design nahlížet. Výklad byl doplněn o exkurzy do vybraných kapitol dějin designu. V druhé části vzdělávání se seznámili s problematikou 3D skenování, principy, na kterých skenery fungují a shlédli praktické ukázky využití skeneru v praxi. Cyklus přednášek je doplňkovou aktivitou vzdělávacího programu Využití CAD technologií při tvorbě výukových objektů. Všichni účastníci obdrželi osvědčení o absolvování vzdělávací aktivity.

STÁŽE PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Ve dnech 17. – 25. 9. 2014, v rámci klíčové aktivity Podpora realizace podnikových stáží pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů v oblasti technických oborů a řemesel, se pedagogové Střední školy technické v Opavě zúčastnili stáže s názvem „Den v konstrukční kanceláři strojírenské firmy“. Stáže pedagogických pracovníků mají přímou návaznost na vzdělávací program Využití CAD technologií při tvorbě výukových objektů a jsou zaměřené na tvorbu technické dokumentace ve strojírenských firmách.

Stáží ve firmě OSTROJ a. s. se zúčastnilo 12 pedagogických pracovníků, kteří se seznámili s činností konstrukční kanceláře, s technickými prostředky pro tvorbou výkresové dokumentace a postupy od zadání zakázky až po finální dokumentaci.

Stážisté hodnotili stáž ve firmě pozitivně, seznámili se s součastnými trendy ve tvorbě technické dokumentace a získané poznatky uplatní ve výuce žáků.

OVĚŘOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Ve dnech 13. 5. – 5. 6. 2014 proběhlo ověřování vzdělávacího programu Zpracování grafických výukových objektů pro tvorbu multimediálních prezentací, kterého se zúčastnilo 15 pedagogických pracovníků Střední školy technické v Opavě.
Pedagogičtí pracovníci se seznámili se základními pojmy počítačové grafiky, úpravou digitální fotografie a zpracováním videa.
Absolventi kurzu získali osvědčení o absolvování vzdělávacího programu DVPP.VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

V rámci projektu byly vytvořeny a akreditovány v systému DVPP
(MSMT - 1425/2014-1-161) vzdělávací programy:
Využití CAD technologií při tvorbě výukových objektů
Cílem vzdělávacího programu je posílení odborných kompetencí pedagogických pracovníků zaměřené na využití CAD technologií pro tvorbu 3D modelů, včetně 3D tisku a tvorbu výkresové dokumentace strojních součástí.
Odkaz na program :: naleznete zde::

Zpracování grafických výukových objektů pro tvorbu multimediálních prezentací
Účastníci kurzu získají praktické dovednosti v oblasti úpravy digitální fotografie a zpracování videa. Naučí se pracovat s rastrovým grafickým editorem Zoner Photo Studio a v aplikaci Pinnacle Studio.
Odkaz na program :: naleznete zde::

Tvorba e-learningového kurzu v prostředí LMS Moodle
Kurz je zaměřen na praktické využití OpenSource aplikace Moodle v práci učitele.
Po seznámení s pracovním prostředím a tvorbou jednoduchých elektronických kurzů se účastník naučí vkládat do kurzu elektronické studijní materiály a evaluační nástroje. Naučí se základní principy „Jak správně tvořit elektronické studijní materiály“ a testy pro ověřování dosažených znalostí.
Odkaz na program :: naleznete zde::

Spolupráce s VŠB-TU Ostrava
26. 9. 2013 proběhla schůzka se zástupci VŠB-TU Ostrava, jejimž cílem byla příprava obsahu a zajištění doprovodných přednášek se zaměřením na tvorbu technické dokumentace.

Spolupráce se Slezskou univerzitou v Opavě
25. 6. 2013 proběhla schůzka se zástupcem Slezské univerzity v Opavě,
Ing. Magdalenou Chmelařovou, Ph.D., s cílem zajištění odborného garanta vzdělávacích programů.

Kontakt


Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

Kolofíkovo nábřeží 1062/51
747 05 Opava 5

IČO: 00845299
DIČ: CZ00845299

www.sst.opava.cz

web projektu: http://sst.opava.cz/zkpp